POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIESI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności  ma charakter informacyjny, nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego taniaizolacja.pl

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest TANIA IZOLACJA SP. Z O.O. z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Kędzierzyńska 17a; Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001080617, NIP: 6263059057; REGON: 0001080617; adres poczty internetowej: sklep@taniaizolacja.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. W szczególności Administrator zapewnia, że:

a) zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane są dla zgodnych i adekwatnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Wszelkie słowa i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Cel oraz zakres, jak również odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań jakie podejmuje Klient lub Usługobiorca w Sklepie Internetowym. I tak np. jeśli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast dostawy na wskazany przez siebie adres, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w związku z tym nie będą już udostępniane firmie zewnętrznej która realizuje dostawy na zlecenie Administratora.

2. Dane osobowe Usługobiorców lub Klientów są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu:

a) świadczenia usługi Konta użytkownika w Sklepie Internetowym taniaizolacja.pl (art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”),

b) umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.taniaizolacja.pl (art. 6 ust. 1 lit. (b) „RODO”).

c) marketingu własnych produktów lub usług Administratora danych art. 6 ust. 1 lit. (f) „RODO”).

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a) wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący dostawy na zlecenie Administratora.

b) wybrany podmiot obsługujący płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów lub Usługobiorców korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej (e-mail); numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

6. Dane osobowe Klientów lub Usługobiorców będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie w zakresie, oraz w celu wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Administrator nie rzadziej niż co 3 lata dokonuje systematycznej kontroli oceny przydatności danych.

III. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, są wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci telefonu z dostępem do sieci internetowej).

2. Sklep internetowy wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

a) cookies „sesyjne” lub „tymczasowe”, które są związane z sesją i są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wyjścia ze strony internetowej;

b) cookies „trwałe”, które pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika);

c) cookies podmiotów zewnętrznych (third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem internetowym.

3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

a) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. rozmiar czcionki, układ strony);

e)  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

4. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są ważne przez wzgląd na zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy taniaizolacja.pl – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

7. Administrator przetwarza także dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania pomocnych statystyk w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter anonimowy i zbiorczy, czyli nie zawierają cech które identyfikują osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Te dane nie są ujawniane osobom trzecim.

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Klienta lub Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego jest równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta lub Usługobiorcy jest:

a) w przypadku świadczenia usługi Konta użytkownika w serwisie Sprzedawcy – realizacja umowy o świadczenie usług Konta użytkownika (w zakresie rejestracji Usługobiorcy oraz podstawowej obsługi konta użytkownika) oraz zgoda Usługobiorcy (w przypadku podania dodatkowych danych w sekcji „Ustawienia konta”),

b) w przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego – zawarcie oraz realizacja umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem serwisu Sprzedającego,

c) w przypadku marketingu produktów własnych – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia promocji usług i produktów własnych oraz zgoda Usługobiorcy (w zakresie przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowej, tzw. Newslettera, na podany adres e-mail).

3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

V. PRAWO KONTROLI I DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Klient lub Usługobiorca ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2. Klient lub Usługobiorca ma prawo żądać:

a) usunięcia dotyczących go danych, w szczególności jeżeli przetwarzane dane osobowe są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, zgoda na podstawie której były one przetwarzane została wycofana, wniesiony został sprzeciw wobec ich przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem;

b) ograniczenia przetwarzania danych, jeśli przetwarzane dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są przetwarzane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

c) przenoszenia swoich danych osobowych, w szczególności jeżeli przetwarzanie danych ma miejsce na podstawie zgody lub podejmowane jest w związku z wykonywaniem umowy, której stroną jest Klient lub Usługobiorca.

3. Jeśli Klient lub Usługobiorca wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Klient lub Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy „RODO”.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego taniaizolacja.pl , dlatego po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

2. Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.