Regulamin Sklepu Internetowego taniaizolacja.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.taniaizolacja.pl prowadzony jest przez firmę TANIA IZOLACJA SP. Z O.O. z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Kędzierzyńska 17a; Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001080617, NIP: 6263059057; REGON: 0001080617;

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, oraz do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

3. Regulamin nie ma na celu ograniczać ani wyłączać praw konsumentów, które przysługują im na mocy przepisów prawa.

4.  Regulamin określa ogólne warunki świadczonych usług sprzedaży drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.taniaizolacja.pl

5. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.taniaizolacja.pl 

6. Sprzedawcą w sklepie internetowym www.taniaizolacja.pl jest firma TANIA IZOLACJA SP. Z O.O. z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Kędzierzyńska 17a

7. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej pod adresem siedziby firmy.

8. Dane kontaktowe do Sprzedawcy podane są w Sklepie Internetowym pod adresem www.taniaizolacja.pl 

9. By móc korzystać ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej (w aktualnej wersji) w urządzeniu z dostępem do sieci internetowej (np. komputer, laptop, tablet, telefon). Ponadto w celu składania zamówień należy posiadać aktualną pocztę elektroniczną (e-mail) oraz aktywny numer telefonu.

10. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie

11. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wprowadzone zostały następujące definicje:

a) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce

b) Klient; Usługobiorca – konsument lub przedsiębiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

c) Konsument – klient (usługobiorca) będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub działalnością gospodarczą.

d) Konto – usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie, w którym Sprzedawca gromadzi dane podane przez Usługobiorcę, oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

e) Łączny koszt zamówienia – wszystkie składowe Zamówienia takie jak cena za Produkt i koszt dostawy.

f) Produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym, będący przedmiotem świadczenia w Umowie Sprzedaży między Sprzedającym a Klientem

g) Przedsiębiorca – klient (usługobiorca) krajowy lub zagraniczny będący osobą fizyczną, osobą prawną lub niebędącą osobą prawną jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą.

h) Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego www.taniaizolacja.pl 

i) Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.taniaizolacja.pl 

j) Sprzedawca; Usługodawca – TANIA IZOLACJA SP. Z O.O. z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Kędzierzyńska 17a; KRS: 0001080617 NIP: 6263059057; REGON: 0001080617;

k) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, powodujące złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu

II. Sklep Internetowy - Zasady Korzystania oraz Składanie Zamówienia

1. Składanie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwe jest zarówno w formie wcześniejszej rejestracji na stronie Sklepu Internetowego (opcjonalnie), jak również bez dokonywania rejestracji w Sklepie Internetowym za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

2. By móc skorzystać ze swojego Konta (opcjonalnie) dostępnego w Sklepie Internetowym należy dokonać rejestracji podając niezbędne a zarazem aktualne dane w formularzu rejestracyjnym. Utworzenie Konta w Sklepie Internetowym jest bezpłatne i utworzone zostaje na czas nieoznaczony. W każdej chwili Klient ma możliwość rezygnacji z usługi Konta bez podawania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy w formie elektronicznej wiadomości (e-mail) o usunięciu Konta. Rezygnacja może nastąpić w każdym czasie za wyjątkiem okresu w którym co najmniej jedno z Zamówień Klienta jest w trakcie realizacji.

3. Niezbędnie do realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta następujących informacji:

    a) danych do Faktury (imię i nazwisko, adres – w przypadku osób fizycznych, a dla działalności gospodarczej nazwę firmy, adres i Numer Identyfikacji Podatkowej)

    b) dokładnego adresu dostawy (wraz z kodem pocztowym)

    c) aktywnego numeru telefonu zamawiającego

    d) aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) zamawiającego

    e) aktywnego numeru telefonu osoby odbierającej zamówienie/dostawę (w przypadku gdy Klient nie poda w trakcie składania zamówienia aktywnego numeru telefonu osoby odbierającej Zamówienie (dostawę) uznaje się iż aktywnym telefonem osoby odbierającej Zamówienie (dostawę) jest numer telefonu Klienta który składał Zamówienie.

    f) podania nazwy produktu + dokładnych danych produktu

    g) podania dokładnej ilości zamawianych produktów/produktu

4. Sprzedawca może pozbawić Klienta ze skutkiem natychmiastowym dostępu do swojego Konta na stronie www.taniaizolacja.pl w przypadku gdy:

a) Klient naruszy regulamin Sklepu Internetowego

b) Klient podczas rejestracji Konta w Sklepie Internetowym podał dane, które nie są zgodne z prawdą i/lub są powszechnie uważane za obraźliwe.

c) Klient godzi w dobre imię Sprzedawcy lub dopuści się innych czynności niezgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ingerowanie w zawartość i funkcjonalność Sklepu Internetowego

5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe. 

6. Informacje o Produktach (ceny, opisy i parametry techniczne) podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 k.c., nie zaś ofertę w rozumieniu art. 66 k.c.

7. Klient składa Sprzedawcy zamówienie w formie elektronicznej, które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo korygowania ewentualnych oczywistych omyłek pisarskich, w przypadku ich pojawienia się w treści Zamówienia lub potwierdzenia Zamówienia do realizacji

III. Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca nie gwarantuje zapewnienia stałej dostępności Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

2. W przypadku, gdy cena zamówionych Produktów, ulegnie zmianie w porównaniu do ceny wskazanej w Zamówieniu Klient podejmie decyzję o:

a) Rezygnacji z Zamówienia

b) Realizacji Zamówienia z obowiązkiem dopłaty różnicy w cenie.  

2.1 W przypadku braku decyzji Klienta w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości, takie Zamówienie jest anulowane w całości.

3. Zrealizowana przez Klienta zapłata za zamówiony Produkt, który nie mógł zostać dostarczony, bądź z którego Klient zrezygnował z przyczyn opisanych w rozdziale III pkt 2a, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona w całości bądź w części po poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia. W przypadku gdy Klient wyraził zgodę na przesłanie Zamówienia niepełnego, bądź w innej cenie, Łączny koszt zamówienia zostanie przez Sprzedawcę skorygowany.

4. Tylko z chwilą przesłania przez Sprzedającego do Klienta wiadomości drogą elektroniczną (e-mail), która zawiera informację o wysłaniu zamówionych Produktów na wskazany adres przez Klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Jednocześnie taka wiadomość stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.

5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji nastąpi wyłącznie po wpłacie przez Klienta Łącznego kosztu zamówienia w terminie zawartym na fakturze proforma

6. W przypadku braku płatności w terminie podanym na fakturze proforma, Zamówienie zostaje anulowane.

IV. Warunki dostawy

1. Cennik Dostaw zamieszczony w Sklepie Internetowym dotyczy wyłącznie dostaw realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1 Ceny dostaw kalkulowane są dla każdej z fabryki osobno.

2. Obowiązek rozładunku Zamówienia (dostawy) spoczywa na Kliencie. Rozładunku dokonuje się za pomocą użycia sprzętu (np. wózek widłowy) lub ręcznie

3. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za rozładunek lub jego brak z winy leżącej po stronie Klienta, oraz ich ewentualne skutki.

4. Dostawy realizowane przez Sprzedawcę realizowane są samochodami typu TIR (13,6 metra długości). 

5. Klient ma obowiązek podania w Zamówieniu takiego adresu dostawy, gdzie kierowca realizujący dostawę będzie miał w szczególności możliwość dojechania do miejsca docelowego nie łamiąc przy tym przepisów ruchu drogowego. Jeśli z powodów zakazów związanych z przepisami prawa o ruchu drogowym lub skrajnych warunków atmosferycznych jak np. oblodzona stroma droga, wąski przejazd, etc. Realizacja dostawy Zamówienia nie będzie możliwa, wówczas Klient obowiązany jest podać inny nowy bezpieczny adres do rozładunku w najbliższej okolicy od pierwotnego adresu dostawy.

5.1 Klient ma obowiązek upewnić się, że istnieje możliwość dojechania do miejsca dostawy zestawem pojazdów (TIR), o wymiarach 13,6 m (długość) x 2,5 m (szerokość) x 3,0 m (wysokość). Waga zestawu może dochodzić do 24 ton.

5.2 W przypadku występowania u klienta znaków zakazów, dotyczących samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, min. B-1, B-2, B-3, B-5, B-5a, B-7, B-15, B-16, B-17, B-18, B-19. Klient zobowiązany jest uzyskać stosowne zezwolenie wjazdowe u zarządcy dróg.

6. Metody dostawy lub odbioru Produktu jakie udostępnia Sprzedawca:

6.1 Sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

a) Dostawa organizowana przez Sprzedawcę zewnętrzną firmą spedycyjną

b) odbiór osobisty produktów po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą takiej możliwości, miejsca odbioru Produktów, oraz terminu dnia i godziny.

6.2 Sprzedaż na terytorium pozostałych państw Unii Europejskiej

a) Dostawa organizowana przez Sprzedawcę zewnętrzną firmą spedycyjną

b) odbiór osobisty produktów po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą takiej możliwości, miejsca odbioru Produktów, oraz terminu dnia i godziny.

6.3 Sprzedaż na terytorium Ukrainy

a) odbiór osobisty produktów po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą takiej możliwości, miejsca odbioru Produktów, oraz terminu dnia i godziny.

b) Sprzedawca nie organizuje transportu na teren Ukrainy

7. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 90 dni roboczych. Wyjątek może stanowić informacja uprzednio wysłana drogą elektroniczną (e-mail) przez Sprzedającego do Klienta. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. 

8. Awizacje dostawy wysyłane są Kupującemu minimum 1 dzień przed planowaną dostawą drogą mailowa i/lub telefonicznie (SMS). 

9. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń opakowań Produktów. W przypadku, stwierdzenia uszkodzeń, należy niezwłocznie odnotować ten fakt z kierowcą dostawy Zamówienia robiąc odpowiednią adnotację na dokumencie przewozowym. Następnie należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

10. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Klienta nie można dostarczyć Zamówienia, wówczas Sprzedawca ma prawo obciążyć wszystkimi kosztami Klienta (koszt transportu powrotnego Produktu na magazyn, koszt ponownej wysyłki Produktu, oraz kosztami składowania Produktu jak opłata magazynowa czy koszt operatora wózka widłowego).

V. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za wady fizyczne i prawne zakupionego Produktu z tytułu rękojmi. Zastosowanie w przypadku zgłoszonych reklamacji przez Konsumenta ma art. 556 k.c. 

2. Klient ma prawo zgłosić reklamację w następujący sposób:

a) pismem wysłanym pocztą na adres 41-902 Bytom, ul. Kędzierzyńska 17a

b) drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@taniaizolacja.pl  

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) opis reklamacji

b) zdjęcia reklamowanego Produktu

c) zdjęcie etykiety produktowej z opakowania Produktu

d) nazwę reklamowanego Produktu i dokładną specyfikację Produktu (np. grubość)

e) reklamowana ilość Produktu 

f) numer Faktury Zakupowej

g) adres przechowywania reklamowanego Produktu

h) aktywny numer telefonu w celach kontaktowych

i) aktywny adres poczty internetowej (e-mail)

j) oczekiwania klienta względem reklamacji

4. Klient ma obowiązek dostarczenia reklamowanego Produktu na adres magazynu, z którego zostały wysłane zamówione Produkty.

5. Czas rozpatrzenia Reklamacji wynosi do 14 dni licząc od dnia zgłoszenia i uzupełnienia wszystkich potrzebnych informacji wymienionych w rozdziale V pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Do czasu uzupełnienia wszystkich potrzebnych informacji dotyczących reklamacji, reklamacja nie jest rozpatrywana.

6. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w następstwie wystąpienia siły wyższej, która jest zdarzeniem nagłym, nieprzewidywalnym a przede wszystkim niezależnym od woli Sprzedawcy i Klienta, np.: powodzie, trzęsienia ziemi, wojny, stany nadzwyczajne, strajki, pandemie, epidemie, stany zagrożenia pandemicznego lub epidemicznego, opóźnienia dostawców Sprzedawcy, ataki terrorystyczne, oraz okoliczności o charakterze lokalnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę jest wyłączona.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dniowy liczony jest od dnia dostawy Produktów.

2. By skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o tym fakcie za pomocą pisemnego oświadczenia wysłanego na jeden z poniższych adresów:

a) pocztą tradycyjną na adres: TANIA IZOLACJA SP. Z O.O. z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Kędzierzyńska 17a

b) pocztą internetową (e-mail) na adres: sklep@taniaizolacja.pl 

3. W przypadku odstąpienia od umowy

a) Sprzedawca zwróci niezwłocznie Klientowi otrzymaną płatność nie później jednak niż w ciągu 14 dni licząc od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji dotyczącej prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

b) Sprzedający do czasu otrzymania z powrotem Produktów na swój adres wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Klienta

c) Sprzedający dokona zwrotu płatności przelewem na rachunek bankowy Klienta z którego została dokonana płatność.

d) Klient ma obowiązek zwrócić na adres Sprzedawcy zakupiony Produkt. Zwrotu Produktu należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż do 14 dni.

e) W przypadku gdy Klient zwracając Produkt wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta.

f) Na Kliencie spoczywa obwiązek dostarczenia zwracanego Produktu

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wyszczególnionych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta:

a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VII. Dane osobowe i Pliki cookies

1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są szczegółowe postanowienia Polityki Prywatności dotyczące ochrony danych osobowych dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Cookies.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie jest producentem Produktu i nie udziela gwarancji na Produkt, ani nie udziela innych dodatkowych gwarancji. Produkt jest objęty gwarancją producenta lub importera towaru, o ile została ona udzielona na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzupełniania i dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w postaci ujednoliconego tekstu. Nowy Regulamin wchodzić będzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone i realizowane Zamówienia, wyjątkiem może być zmiana warunków i zasad wynikająca z wymagań przepisów prawa lub przez uprawnione organy

4. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta posiadającego Konto, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach (drogą mailową) i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2024